ÚVODNÍ STRANA ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY NAŠI PARTNEŘI KONTAKTNÍ ÚDAJE
tel.: +420 571 611 563
TRIDAS Technology s.r.o. - Komfort s úsporou a návratností...
TRIDAS TECH TRIDAS PACK TRIDAS PULP

NÍZKOENERGETICKÉ DOMYKATEGORIEAKČNÍ NABÍDKAKONTAKT

TRIDAS TECHNOLOGY, s.r.o.

Fakturační adresa a zasílací adresa:
Hemy 892, 757 01 Valašské Meziříčí

e-mail:sekretariat@tridas.cz
tel.:+420 571 611 563

Obecně o fotovoltaiceFotovoltaické elektrárny

Úvodem si dovolíme uvést několik obecných faktů o fotovoltaice:

1. Přírodní podmínky v ČR

Dostupnost solární energie v České republice je samozřejmě ovlivněna mnoha faktory. Patří mezi ně především zeměpisná šířka, roční doba, oblačnost a lokální podmínky, sklon plochy na níž sluneční záření dopadá a další. Zajímavým faktem nicméně zůstává, že se údaje o slunečním záření v ČR z jednotlivých zdrojů v mnohém liší. Shrneme-li dosud publikované informace, dojdeme k následujícím výsledkům:v České republice dopadne na 1m˛ vodorovné plochy zhruba 950 – 1340 kWh energie. Roční množství slunečních hodin se pohybuje v rozmezí 1331 – 1844 hod (ČHMÚ), odborná literatura uvádí jako průměrné rozmezí 1600 – 2100 hod.

Z hlediska praktického využití pak platí, že z jedné instalované kilowaty běžného systému (FV články z monokrystalického, popř. multikrystalického křemíku, běžná účinnost střídačů apod.) lze za rok získat v průměru 900 – 1100 kWh elektrické energie.

2.Popis systému

 Fotovoltaické systémy umožňují přímou přeměnu sluneční energie na energii elektrickou. Základním prvkem umožňujícím tuto přeměnu je solární článek . Významnou vlastností solárních článků je snadnost jejich vzájemného propojení za účelem sestavení větších celků. Získáváme tak velké solární plochy, které jsou schopny vyrábět již značné množství elektrické energie využitelné v praktických aplikacích. Montáž je možná na rovné i sedlové střechy, na volné pozemky, systémy mohou být stacionární i se sledovači slunce, tzv. trackery.

Fotovoltaické systémy mohou být nezávislé na rozvodné síti (grid-off, nebo ostrovní systémy) nebo připojené k veřejné rozvodné síti (grid-on).Systémů dodávající elektrickou energii do rozvodné sítě (grid-on) se využívá v případě, že výrobce má uzavřenou smlouvu s provozovatelem příslušné distribuční nebo přenosové soustavy (např. ČEZ, E-on). Energie vyprodukovaná fotovoltaickým systémem je dodávaná do sítě za předem stanovenou výkupní cenu. Tato cena je dána cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.Tím je zabezpečen neustálý odběr elektrické energie vyrobené FV systémem. Připojení k síti podléhá schvalování provozovatelem příslušné distribuční nebo přenosové soustavy.

3.Výkupní ceny, podmínky přípojení k distribuční soustavy

 Pro připojení fotovoltaického systému do distribuční sítě je nutné mít uzavřenou smlouvu s provozovatelem distribuční sítě (ČEZ, E-on). Tento má povinnost na základě zákona o obnovitelných zdrojích (OZE) vykoupit veškerou Vámi vyprodukovanou elektřinu. Smlouva se uzavírá na dobu 20 let (platí pro smlouvy uzavřené od roku 2008), tzn, že energetická společnost elektrickou energii vyrobenou FV systémem bude vykupovat po dobu 20-ti let. Energetický regulační úřad (www.ERU.cz ) vydává každoročně cenová rozhodnutí, ve kterých upravuje výkupní cenu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Pro rok 2013 platí cenové rozhodnutí č.04/2012 ze dne 26.11.2012, které stanovuje 2 možnosti výkupu:

1) Veškerá vyprodukovaná elektrická energie je dodávána do rozvodné sítě tzv. Přímý prodej. Elektrickou energii pro vlastní spotřebu (pračka, svícení apod.) uživatel nakupuje zpět od energetické společnosti v rámci zvoleného tarifu (např. noční proud)

Platba za každou vyrobenou 1 kWh do 5 kWp = 3,41 Kč/kWh

Platba za každou vyrobenou 1 kWh od 5 kWp  do 30 kWp = 2,83 Kč/kWh

2) Nebo energii vyprodukovanou FV systémem uživatel spotřebovává pro vlastní použití, v tomto případě platí tzv. Zelený bonus. Případné přebytky elektrické energie jsou automaticky dodávány do rozvodné sítě za cenu kterou stanoví distributoe elektrické energie. Zelený bonus je tedy jakousi odměnou pro uživatele, že nespotřebovává elektrickou energii dodávanou energetickou společností, ale spotřebovává energii vlastní.

Platba za každou vyrobenou 1 kWh do 5 kWp = 2,86 Kč/kWh

Platba za každou vyrobenou 1 kWh od 5 kWp  do 30 kWp = 2,28 Kč/kWh

Cena za přebytky prodané do sítě distributora až. 0,40 Kč/kWh (E.ON pro rok 2013)

Tím, že uživatel vyrábí vlastní elektrickou energii a prodává ji některému z provozovatelů distribuční sítě, se stává v jistém smyslu „podnikatelem“. ERU mu přiděluje identifikační číslo (IČ) a příjem z prodeje elektřiny je předmětem zdanění. ERU také přiděluje licenci potřebnou k provozování fotovoltaické elektrárny.

Od ledna 2013 stávající smlouvy o výkupu s distribučními smlouvami zanikají a výplata přechází na organizátora trhu s energiemi - společnost OTE a.s.

Pro FVE v režimu zelený bonus se již nebude zasílat faktura. Platba na Váš účet proběhne na základě zadaných údajů do systému CS OTE. OTE a.s. porovná zadané údaje s daty, které mu dodá distribuční společnost a provede výplatu zeleného bonusu na váš účet. Výrobce nebude OTE a.s. zasílat žádnou fakturu, platba proběhne automaticky! Výrobce nebude mít s OTE a.s. ani uzavřenou žádnou smlouvu o podpoře, vyplácení podpory probíhá na základě zákona a smlouva k tomu není zapotřebí.

Pro FVE v režimu výkupní cena se bude fakturovat na základě nově podepsané smlouvy o podpoře výroby elektřiny.

Odkazy:

OTE a.s. (CS OTE)             http://www.ote-cr.cz

ERÚ                                       http://www.eru.cz

Často kladené otázky týkající se změny zákona o podpoře obnovitelných zdrojů:

http://www.ote-cr.cz/poze/informace

Mapa svitu ČR

TČ Panasonic AQUAREA 7 až 16 kW - AKCE!

Akční ceny za dodávku a montáž. Poptejte nás !!!

Více informací